Společná řešení pro původní péči o krajinu

Projekt je realizován z operačního programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 3/ Ziel 3 Česká republika - Sasko (ZIEL3/C/3.1.00/13.00406).

Cílem je rozvíjení přeshraniční spolupráce místních samospráv a hledání společných návrhů konkrétních opatření pro řešení problémů, zejména v oblasti revitalizace odvodňovacího systému s cílem regulace vodního hospodářství a v oblasti péče o krajinu, zaměřené především na problematiku ochrany a obnovy historické krajiny při současném zachování charakteru kulturní krajiny.

Území obce Lohsa bylo v minulosti pokryto rozvětveným systémem příkopů a odvodňovacích kanálů. Vlivem aktivní důlní činnosti v Lužici a kvůli masivnímu odvodňování se stav povrchových vod výrazně snížil. Došlo k vysušení a zanesení stávajícího systému příkopů a kanálů, takže již nejsou funkční. Kromě funkce regulace vodního hospodářství sloužil tento systém také jako krajinotvorný prvek. Po ukončení těžby hnědého uhlí došlo k plošnému vzestupu povrchových vod.
Obce na území Svazku obcí Novoborska zase řeší v posledních letech stále častěji zvýšené riziko povodní v obcích při přívalových deštích. Pro zajištění účinných preventivních protipovodňových opatření bylo nutné provést vyhodnocení stávajících srážko-odtokových poměrů, vytipovat kritická místa a navrhnou technická opatření.
Při obnovování systému příkopů musí být kladen důraz na přirozený koloběh vody, aby byla minimalizována rychlost proudění a s tím související nebezpečí povodní. Také je potřeba nabídnout původním druhům zvěře a rostlin možnost opětovného osídlení regionu.

Stromové aleje, háje ovocných stromů a stromy solitéry vytvářely vzhled místních částí obce Lohsa i jednotlivých obcí Svazku obcí Novoborska. Vlivem stáří jednotlivých stromů a také vlivem životního prostředí (bouře, zatížení sněhem apod.) došlo k výraznému prořídnutí těchto krajinotvorných prvků. Stanovené plánování a tvorba historického uspořádání krajiny klade důraz na vyvážený poměr sídelních ploch a volných prostranství.
Stromy v majetku měst a obcí jsou prvkem, který na jednu stranu často definuje jejich vzhled a na straně druhé se jim často dostává jen velmi rámcová pozornost a péče. Zodpovědnost za stav stromů jednoznačně zůstává na zástupcích města či obce (starostovi), ale kontrola jejich stavu a rozhodování o jejich ošetření či kácení často vyžaduje odborný přístup, který se vymyká možnostem samosprávy. Zpracování komplexní inventarizace stromů je v současné době chápané jako základní nástroj, který umožňuje nejen provádění potřebných typů ošetření, ale který je základem adekvátní kontroly majetku, kterou musí v případě jakékoliv škodní události každý vlastník prokázat. V této oblasti je projekt koncipován jako zcela zásadní krok, jehož realizace vede k racionalizaci přístupu k velmi cenné složce životního prostředí. Vzhledem k významnému krajinotvornému efektu stromořadí a hodnotných stromů přispěje i k obnově historické krajiny oblasti v návaznosti na charakter kulturní krajiny na opačné straně hranice.

logo Evropský fond pro regionální rozvojlogo Cíl 3/ Ziel 3